Paapika Lagi Prabhuji

पापीका लागि प्रभुज्यू (२) क्रूसैमा बलि भए निष्कलकं रगत बहाई पापीलाई मुक्ति दिए । (२) भुलिरहेछौ दष्ट यो जगत्मा दाई हो, डुबिरहेछौ प्रति दिन पापमा पापलाई लुकाई राखेर दाईहो पाउनेछौ…

Continue Reading Paapika Lagi Prabhuji