Everyday He is Faithful

Secret of God’s will

Cries in a broken bones

Smile in a humble soul.

Man feels the affliction wrath.

When the darkness into their path.

Perished not, I make a prayer,

Consumed not, I make a bear.

Your faithfulness is to be praised.

Compassion is not to be failed.

 Every morning with his bless

Smile in a divine grace.

हर दिन उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ

परमेश्वरको इच्छाको रहस्य
भाँचिएको हड्डीमा रुन्छ
नम्र आत्मामा मुस्कुराउँछ
मान्छेलाई लाग्छ, दुःखको क्रोध
जब आउँछ अन्धकार आफनो बाटोमा
नष्ट हुनेछैन, प्रार्थना म गर्छु
भष्म हुनेछैन, बिन्ती म गर्छु
तपाईको विश्वासयोग्यता प्रशंसा लायकको छ
करुणा तपाईको ढल्नेछैन
हरेक बिहान उहाँको आशिष ममा
मुस्कुराउने गर्छु इस्वरीय अनुग्रहमा

Lamentation 3:23

KJV, They are new every Morning; Great is thy Faithfulness.

Short Poem @Tabita Rai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here