Paapika Lagi Prabhuji

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized
  • Post comments:0 Comments

https://www.elsfm.com/wp-content/uploads/2020/08/Papi-ko-laagi.mp3 पापीका लागि प्रभुज्यू (२) क्रूसैमा बलि भए निष्कलकं रगत बहाई पापीलाई मुक्ति दिए । (२)भुलिरहेछौ दष्ट यो जगत्मा दाई हो,डुबिरहेछौ प्रति दिन पापमा पापलाई लुकाई राखेर दाईहोपाउनेछौ कसरी अमर जीवन यो…

Continue Reading Paapika Lagi Prabhuji